Vedtægter

VEDTÆGTER FOR

”GRUNDEJERFORENINGEN GULBJERGVEJ”

§ 1.

Foreningens navn og formål:

1.1

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Gulbjergvej” (herefter benævnt ”foreningen”) med hjemsted i Egedal Kommune og værneting ved Retten i Frederikssund.

1.2

Foreningen er stiftet i henhold til den i lokalplan 9.5.05 fastsatte bestemmelse i § 11.1, om, at samtlige grundejere inden for lokalplanområdet skal være medlem af en grundejerforening.

Foreningens formål er:

at forestå drift og vedligeholdelse af de foreningen tilhørende fællesarealer på matr. nr. 16-c og 18-u Slagslunde by, Slagslunde, og i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen,

at opkræve bidrag fra grundejerforeningen på matr. nr. 16-d Slagslunde by, Slagslunde (delområde B1) til drift og vedligeholdelse af den på matr. nr. 16-c Slagslunde by, Slagslunde, anlagte private fællesvej, idet grundejerforeningens (delområde B1) andel af de samlede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger fastsættes med fordelingstallet 13/38, og

at tage skøde på de i foreningen tilhørende fællesarealer og fællesanlæg på matr. nr. 16-c og 18-u Slagslunde by, Slagslunde, jf. lokalplanen § 11, punkt 11.7, jf. § 3.1 og § 3.2.

Foreningen er pligtig, når Bülow & Nielsen Færdighusprojekter A/S måtte begære dette, at tage skøde på de i lokalplanen nævnte fællesarealer og fællesanlæg.

Foreningen er pligtig i fællesarealerne at tåle arealændringer, som Bülow & Nielsen Færdighusprojekter A/S, Stenlien Vester Aps. og/eller offentlige myndigheder måtte ønske eller forlange i forbindelse med arealernes udstykning.

§ 2.

Medlemmer:

2.1

Enhver nuværende som fremtidig ejer af ejendomme inden for det skraverede areal på det som bilag 1 vedlagte kortbilag, samt alle parceller, der udstykkes herfra, har ret og pligt til at være medlem af foreningen.

2.2

Medlemmerne er pligtige til at udrede kontingent m.m., som foreningen pålægger dem i henhold til nærværende vedtægters beslutninger, I øvrigt henvises til de på arealet tinglyste deklarationer og servitutter m.v.

2.3

Medlemspligten indtræder samtidig med tinglysning af skøde på de i § 1.2 anførte arealer eller dele heraf, være sig betinget eller ubetinget, dog senest på overtagelsesdagen, og vedvarer indtil den nye ejers skøde er tinglyst endeligt uden præjudicerende rets anmærkninger. Først fra overtagelsesdagen af den pågældende parcel kan det indtrædende medlem udøve medlemsrettigheder. Indtil det udtrædende medlem har honoreret sin eventuelle gæld til foreningen, hæfter såvel det indtrædende som det udtrædende medlem solidarisk overfor foreningen for de, den erhvervede ejendom påhvilende forpligtelser.

2.4

Meddelelse om ejerskifte, og deraf følgende udtræden for den tidligere ejer og indtræden af den nye ejer i foreningen, skal senest 14 dage efter overtagelsesdagen sendes til foreningen ved dennes formand.

Den nye ejer indtræder fra underskrift af skøde i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser overfor foreningen, og fra overtagelsesdagen i den tidligere ejers rettigheder. Den til enhver tid værende ejer hæfter for alle forpligtelser overfor foreningen, herunder, men ikke begrænset til eventuel gæld og restancer til foreningen, også selv om forpligtelsen er opstået i en tidligere ejers tid.

Når et medlem overdrager eller på anden måde ophører med at være ejer af hele eller dele af sin ejendom, bortfalder de til medlemskabet hørende rettigheder, herunder krav på andel af foreningens formue.

Refusionsopgørelse mellem køber og sælger skal indeholde en opgørelse over forpligtelserne overfor foreningen. Parterne hæfter in solidum for skyldige beløb til foreningen pr. overtagelsesdagen. Refusionsopgørelsen mellem den tidligere ejer og erhververen er i øvrigt foreningen uvedkommende.

§ 3.

Brug af ejendommen:

3.1

Ethvert medlem er med hensyn til ejendommens benyttelse underkastet bestemmelserne i de på ejendommen tinglyste servitutter samt bestemmelserne i lokalplan 9.5.05. 

§ 4.

Kontingent og aconto betalinger:

4.1

Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent til foreningens administration og udførelse af foreningsopgaver, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

4.2

Bestyrelsen har råderet over 4000,00 kr. om året til diverse, dog indenfor budgettet.

4.3

Kontingent m.m. betales senest den 31. marts i pågældende regnskabsår. Opkrævning udsendes på særskilt e-mail med det fastsatte beløb, sidste betalingsfrist samt bank kontonummer.

Betaling sker ved bankoverførsel eller den efter bestyrelsens overbevisning bedst anvendelige måde. Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse kan opkræve kontingent med anden forfaldsdato.

4.4

Hvis et medlem af foreningen ikke rettidigt betaler kontingent m.v. til forfaldsdagen, rykkes medlemmet skriftligt med en frist på 14 dage for modtagelsen af påkravet. Herfor kan der pålægges et rykkergebyr, som er forud fastsat af bestyrelsen. Finder betalingen ikke sted inden fristens udløb, overgives kravet uden yderligere varsel til inkasso for medlemmets egen regning og risiko i enhver henseende. Medlemsbeføjelser kan ikke udøves af de enkelte medlem fra udløbet af ovennævnte frist og indtil restancer er indbetalt til foreningen.

§ 5.

Pligter/Hæftelser:

5.1

Ethvert medlem er underkastet foreningens til enhver tid gældende vedtægter samt de af foreningen lovligt vedtagne regler og beslutninger.

5.2

I forhold til 3. mand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end deres respektive andel i foreningens formue.

5.3

I forhold til foreningen hæfter medlemmerne personligt og pro rata.

 

5.4

Påfører et medlem af foreningen, foreningen udgifter som følge af for eksempel ekstraordinære arbejder på medlemmets egen grund, er medlemmet forpligtet til at refundere foreningen udgifterne.

§ 6.

Generalforsamlingen:

6.1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i henhold til vedtægterne og som sådan beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

6.2

Ethvert medlem er berettiget til at afgive én stemme pr. matr. nr.

6.3

Er et medlem forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan medlemmet ved skriftlig fuldmagt delegere sin stemme til en anden person, som imod fremlæggelse af den fornødne dokumentation, kan stemme for den pågældende. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end to fuldmagter.

6.4

Den ordinære generalforsamling i foreningen afholdes hvert år i Egedal Kommune i april måned.

§ 7.

Generalforsamlingens afholdelse, forslag samt forslag til ændring af vedtægterne:

7.1

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum have følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

 2. Aflæggelse af formandens beretning

 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår og godkendelse heraf

 4. Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår og vedtagelse heraf,

          herunder fastsættelse af kontingent m.m.

 5. Indkomne forslag til:

               -Vedtægtsændringer

               -Andre forslag

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant hertil

 7. Valg af 1 intern revisor samt 1 suppleant hertil

 8. Eventuelt

7.2

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, dette sker via den af medlemmerne senest oplyste e-mail adresse eller postomdeles.

7.3

Dagsorden, jfr. § 7., punkt 7.1 skal følge med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det samme gælder det underskrevne årsregnskab samt forslag til budget for det følgende regnskabsår.

7.4

Forslag til ændringer af vedtægterne skal være fremsendt til formanden senest den 1. marts forud for den ordinære generalforsamling. Indkomne forslag udsendes til medlemmerne sammen med den skriftlige indkaldelse af generalforsamlingen. Beslutninger om vedtægtsændringer kan kun træffes, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for.

7.5

Ændringer i grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Egedal Kommune.

7.6

Andre forslag, herunder forslag til udtalelser m.m. skal være fremsendt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, og herefter udsendes til medlemmerne via e-mail senest 7 dage før generalforsamlingen og kan vedtages, såfremt forslaget opnår simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.

7.7

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 medlemmer til bestyrelsen (formanden) indgiver skriftlig anmodning herom, med klar angivelse af det eller de forslag, der ønskes behandlet. ¾ af de underskrivende medlemmer skal være repræsenteret på generalforsamlingen.

Eventuelle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer, dog kræver vedtægtsændringer tilslutning fra 2/3 af de fremmødte.

7.8

En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hurtigst muligt og senest 1 måned efter, af begæringen er kommet bestyrelsen (formanden) i hænde med det fornødne antal underskrifter.

7.9

Når forholdene gør det nødvendigt, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 6 dages varsel.

7.10

Opløsning af foreningen kan kun ske ved enstemmighed.

§ 8.

Generalforsamlings ledelse:

8.1

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer eller revisor for foreningen.

8.2

Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simple stemmeflertal. Står stemmerne lige, gør formanden stemme udslaget. Afstemningen sker ved håndsoprækning. Dog skal afstemningen ske skriftligt, når et medlem eller bestyrelsen kræver dette.

8.3

Over de på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, såvel som de med enkeltpersoner og andre førte forhandlinger, føres en forhandlings- og beslutningsprotokol, som underskrives af formanden og et bestyrelsesmedlem. Dirigenten underskriver referatet af de på generalforsamlingen førte forhandlinger.

§ 9.

Foreningens valgte ledelse:

9.1

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen, dog med forskudt valgperiode. Valgbar til foreningens bestyrelse er medlemmer af foreningen. Bestyrelsen konstituerer sig selv, således af der af bestyrelsen vælges en formand og en kasserer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv således, at der i bestyrelsen vælges en ny formand i de lige år og en ny kasserer i de ulige år, dvs. af der i lige år vælges 2 nye medlemmer til bestyrelsen, og i ulige år 3 nye medlemmer til bestyrelsen

9.2

Til at revidere forenings regnskaber vælges 1 revisor for 1 år ad gangen.

9.3

Genvalg kan finde sted. 

§ 10.

Ledelse af foreningen:

10.1

Bestyrelsen har den daglige ledelse i alle foreningens anliggender og er den højeste myndighed imellem generalforsamlingerne.

10.2

Formanden er den daglige leder og korresponderende i foreningen.

10.3

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af denne er fremmødt. Bestyrelsen fastsætter selv sin mødeorden.

10.4

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med forenings vedtægter og formålsparagraf og står herfor til ansvar overfor generalforsamlingen.

10.5

Bestyrelsen træder sammen mindst 2 gange årligt og i øvrigt så ofte formanden finder det nødvendigt, ligesom 2 bestyrelsesmedlemmer kan forlange ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdt.

10.6

Ved formandens eventuelle afgang, fungerer et andet bestyrelsesmedlem indtil den ordinære generalforsamling, eller hvis bestyrelsen træffer beslutning herom – indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

10.7

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse i foreningen.

§ 11.

Foreningens regnskab og økonomi:

11.1

Regnskabsåret følger kalenderåret – og regnskabet skal forinden forelæggelse på den ordinære generalforsamling være revideret af den valgte revisor, som med sin underskrift bekræfter regnskabets rigtighed, samt kontrollerer, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede. 

11.2

Kassereren aflægger på hvert bestyrelsesmøde en kort beretning over forenings økonomi og aktiver.

Kassereren er på foreningens vegne pligtig til at føre et separat regnskab udvisende de samlede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for den i delområde 2 anlagte offentligt tilgængelige private fællesvej, som foreningen afholder drifts- og vedligeholdelsesomkostninger til med fordelingstallet 25/38 sammen med den i delområde 1, jf. lokalplan 9.5.05, § 11, punkt 1 stiftende grundejerforening, som bidrager med fordelingstallet 13/38.

Den i delområde 1, jf. lokalplan 9.5.05 stiftede grundejerforenings bestyrelse har til enhver tid ved gennemsyn/gennemgang af regnskabet, adgang til at gøre sig bekendt med regnskabet for drifts- og vedligeholdelsesregnskabet for den private fællesvej herunder, men ikke begrænset til, regnskabets bilagsmateriale.

11.3

Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 3.000,00 kr. og indgåede midler skal hurtigst muligt indsættes på foreningens konti.

11.4

Bestyrelsen skal ved hvert bestyrelsesmøde kontrollere regnskabsbilag og stemple disse, ligesom det reviderede årsregnskab forlægges bestyrelsen forinden det udsendes, jf. § 7, punkt 7.3.

11.5

Foreningens midler anbringes på en bankkonto i foreningens navn, og der kan kun hæves på foreningens konti af kassereren og formanden i foreningen, eller ved forfald, af en af dem ved et andet bestyrelsesmedlems underskrift.

§ 12.

Påtaleberettigede:

12.1

Egedal Kommune og foreningen er påtaleberettigede i henhold til nærværende vedtægter.

12.2

Foreningens bestyrelse udøver i øvrigt den påtaleret, der tillægges foreningen i servitutter m.v. Dette gælder dog for servitutter, der alene vedrører den enkelte grundejer.

§ 13.

Foreningens opløsning:

13.1

Foreningen kan ikke opløses uden Egedal Kommunes samtykke.

13.2

Den ordinære generalforsamling kan ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer beslutte, at bestyrelsen med supplement fra generalforsamlingen skal forestå den endelige afgørelse og eventuelle aktivers anvendelse, efter generalforsamlingens anvisning, hvorefter der indkaldes til en afsluttende generalforsamling.

--oo0oo—

 

Således endeligt vedtaget på den afholdte generalforsamling i Grundejerforeningen Gulbjergvej

Slagslunde, den 27/8 - 2013

For Bestyrelsen som Formand:

 

_________________________________________________

Vibeke Barskov

 

Godkendt af Egedal Kommune, den __________ /__________ - 2013

 

_______________________________________________

 

_______________________________________________

 

 

 

Bilag 1: Matrikel oversigts kort fra Landinspektørerne Børge Hansen & Erik Jensen